Drinks

 • 酎ハイ

  Chuhai (Shochu Highball)

 • CLOSE

 • Lemon chuhai
  Grapefruit chuhai
  Yuzu (Japanese citrus) chuhai
  Wild grape chuhai
  Peach chuhai
  Calpico chuhai
  -490 yen each